Hallituksen vastuuhenkilöiden tehtävät

Alla on esitelty lyhyesti eri vastuuhenkilöiden tehtäviä:


Puheenjohtaja: johtaa yhdistystä ja sen toimintaa, valmistelee kokoukset ja johtaa niitä, tukee vapaaehtoisia ja antaa palautetta, kehittää yhdistyksen toimintaa, allekirjoittaa kaikki paikallisyhdistyksen viralliset paperit, tekee yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa, laatii toimintasuunnitelmaehdotuksen yhdessä sihteerin kanssa, laatii talousarvioehdotuksen yhdessä rahastonhoitajan kanssa, laatii vuosikertomusehdotuksen yhdessä sihteerin kanssa, vastaa yhdessä rahastonhoitajan kanssa siitä, että tilinpäätös valmistuu ajallaan, vastaa toimintaa ja taloutta koskevasta raportoinnista yhdessä rahastonhoitajan kanssa ja perehtyy keskusjärjestön puheenjohtajille lähettämiin uutiskirjeisiin, tiedotteisiin ja ohjeisiin. 


Varapuheenjohtaja: jos puheenjohtaja luopuu tehtävästään kesken vuoden, hoitaa varapuheenjohtaja puheenjohtajan tehtäviä siihen asti, kunnes yhdistyksen kokous valitsee yhdistykselle uuden puheenjohtajan, vastaa myös kokouksen järjestelystä ja johtamisesta puheenjohtajan ollut estynyt.


Sihteeri: valmistelee kokouksia yhdessä puheenjohtajan kanssa, vastaa kokouksen käytännön järjestelyistä (mm. tilat, tarjoilut), huolehtii kokoukseen esityslistan (myös pj voi laatia) ja laatii pöytäkirjan hallituksen kokouksesta.


Rahastonhoitaja: tarkastaa laskut, hoitaa maksuliikenteen, seuraa yhdistyksen taloudellista asemaa ja raportoi siitä hallitukselle, valvoo mm. perhekahvilan käteiskassaa, toimii yhteyshenkilönä tilitoimistoon, ylläpitää luetteloa omaisuudesta, hoitaa säilytettävien papereiden arkistoinnin, esittelee tilinpäätöksen hallituksen kokouksessa ja avustaa puheenjohtajaa talousarvioehdotuksen laadinnassa sekä esittelee sen yhdistyksen kokouksessa.


Jäsenvastaava: ottaa yhteyttä uusiin jäseniin heti uusista jäsenistä tiedon saatuaan, päivittää yhdistyksen jäsenmaksun suuruuden, lähettää jäsenkirjeen noin 4-5 kertaa vuodessa ja kehittää jäsenhankintaa sekä ylläpitää jäsenten tyytyväisyyttä. Jäsenvastaava on myös tärkeä tekijä uusien jäsenten aktiivisessa rekrytoinnissa.


Viestintävastaava: päivittää paikallisyhdistyksen nettisivuja, Fb-sivuja ja Instagram-tiliä sekä tarvittaessa myös muita alueen Fb-sivuja, tiedottaa paikallisyhdistyksen asioista (mm. harrastukset, tapahtumat), huolehtii paikallisyhdistyksen näkyvyydestä sosiaalisessa mediassa ja toimii linkkiä muihin alueen tiedotusvälineisiin (mm. Oulunkyläinen-lehti). Viestintävastaavan tärkeänä tehtävänä on myös jalkauttaa keskusjärjestön ja Uudenmaan piirin asioita paikallisyhdistyksen jäsenten tietoon mm. jakamalla uutisia oman yhdistyksen Fb-sivuilla.


Perhekahvilavastaava: opastaa perhekahvilaohjaajia, huolehtii perhekahvilan taloudenhoidosta yhdessä rahastonhoitajan kanssa, pitää huolta kahvilan käteiskassasta ja kirjaa siihen tarvittavat asiat, huolehtii, että perhekahvilassa on ajantasaiset MLL:n materiaalit ja näkyvyys, pitää yhteyttä perhekahvilan ohjaajiin ja tukee heitä ja raportoi perhekahvilan toiminnasta hallituksen kokouksissa.


Muskari- , jumppa- ja tanssivastaava: hoitaa oman vastuualueensa tiedottamisen nettisivuilla, hoitaa tiedottamisen Holvin kautta ilmoittautuneille ennen harrastusten alkua sekä niiden aikana, kertoo toiminnan tilanteen hallituksen kokouksissa, toimii tärkeänä tekijänä kerhon vetäjien rekrytoinnissa.


Muita mahdollisia vastuutehtäviä:

Tapahtumavastaava: hoitaa yhdistyksen erilaisten tapahtumien koordinoinnin mm. tilojen varauksen, sponsorointiasiat, muiden alueen yhdistysten osallistumisen ja vastuunjaon oman yhdistyksen jäsenten kesken.

Nuorisovastaava: pitää huolta mm. tukarivastaavaan, kehittää nuorisotoimintaa yhdistyksessä, koordinoi erilaisia nuorisolle suunnattuja tapahtumia ja etsii aktiivisesti uusia ideoita.